Afghan-Tajik market at Khorog

Afghan-Tajik market at Khorog

Afghan-Tajik market at Khorog, Tajikistan